СПОВ
Савез пчеларских организација Војводине

Нови Сад, Руменачка 110а spovnovisad@gmail.com

Izmenjen PRAVILNIK o registraciji poljoprivrednih gazdinstavaДатум објављивања вести:
245 views

grb-Srbije.svgU Službenom glasniku RS, br. 97/2011. objavljene su izmene postojećeg PRAVILNIKA koji reguliše način i uslove upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstva.

Ovde možete preuzeti kompletan tekst NOVOG PRAVILNIKA

grb-Srbije.svg

U Službenom glasniku RS, br. 97/2011. objavljene su izmene postojećeg PRAVILNIKA koji reguliše način i uslove upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstva.

Ovde možete preuzeti kompletan tekst NOVOG PRAVILNIKA koji se primenjuje od 1. januara 2012. godine ili samo pogledati i preuzeti njegove IZMENE u odnosu na dosadašnji PRAVILNIK.

 

Ceo tekst Pravilnika možete videti i preuzeti OVDE

 

Evo i svih izmena pravilnika:

 

PRAVILNIK

O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA UPISA I VOĐENJA REGISTRA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA, OBRASCIMA ZAHTEVA ZA UPIS I OBNOVU REGISTRACIJE I PRILOGA, DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTEV, NAČINU ČUVANJA PODATAKA, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

(„Sl. glasnik RS“, br. 97/2011)

Član 1

U Pravilniku o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“, br. 111/09, 21/10, 89/10 i 22/11), u nazivu pravilnika reči: „obnovu registracije“ zamenjuju se rečima: „promenu podataka“.

Član 2

U članu 3. stav 1. reči: „u godini na koju se odnosi upis ili obnova registracije u Registru“ zamenjuju se rečima: „za tekuću godinu“.

Član 3

U članu 4. stav 2. reči: „obnova registracije“ zamenjuje se rečima: „promena podataka“.

Posle stava 5. dodaju se st. 6. i 7, koji glase:

„Zahtev iz stava 2. ovog člana kojim se vrši promena podataka smatra se obnovom registracije za tekuću godinu.

Ako nosilac aktivnog poljoprivrednog gazdinstva ne podnese zahtev iz stava 2. ovog člana kojim se vrši promena podataka do 1. marta tekuće godine, registracija poljoprivrednog gazdinstva se obnavlja na osnovu postojećih podataka iz Registra.“

Član 4

U članu 9. stav 3. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „osim po posebnoj saglasnosti ministra nadležnog za poslove poljoprivrede.“

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Izuzetno od odredbe stava 3. ovog člana, Uprava može da daje sve podatke koji se odnose na konkretno poljoprivredno gazdinstvo policiji, sudovima i Poreskoj upravi, kao i Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, osim podataka o dobijenim finansijskim podsticajima.“

Član 5

Naziv glave „III. USLOVI I NAČIN OBNOVE REGISTRACIJE I PROMENA PODATAKA U REGISTRU“ i član 10. menjaju se i glase:

„III. USLOVI I NAČIN PROMENE PODATAKA U REGISTRU

Član 10

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva je dužan da Upravi prijavi promenu podataka koji su upisani u Registar, u roku od 30 dana od dana nastanka promene, i to:

1) poljoprivredne kulture (grupama poljoprivrednih kultura) na poljoprivrednom zemljištu koje se odnose na tekuću godinu;

2) vrstu životinja i gazdinstva (HID) na kojima se životinje drže ili uzgajaju;

3) nosioca i članove porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

4) promenu zemljišnog poseda i osnova korišćenja poljoprivrednog zemljišta (katastarska opština, katastarska parcela, površina katastarske parcele, udeo u katastarskoj parceli, katastarska kultura, pravni osnov korišćenja i sl.);

5) promenu statusa poljoprivrednog gazdinstva;

6) promenu prebivališta nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno sedište pravnog lica;

7) broj namenskog računa, odnosno ime poslovne banke kod koje se vodi račun;

8) status pravnog lica, odnosno preduzetnika i ovlašćenog lica u pravnom licu koje je upisano u Registar;

9) delatnost u Agenciji za privredne registre.“

Član 6

Član 11. briše se.

Član 7

U članu 12. stav 2. tačka 1) briše se.

Tačka 2) menja se i glasi:

„2) ako prestane neki od uslova za upis poljoprivrednog gazdinstva;“.

U tački 4) posle reči: „u zahtevu za upis“ zapeta i reči: „odnosno obnovu registracije“ brišu se.

U tački 5) posle alineje prve dodaje se nova alineja druga koja glasi:

„- dostavljanja netačne dokumentacije u cilju ostvarivanja prava na podsticaje,“.

Član 8

U članu 13. stav 1. reči: „tač. 1), 2) i 3)“ zamenjuju se rečima: „tač. 2) i 3)“, a reči: „istekom roka za obnovu registracije“ brišu se.

Član 9

Član 14. menja se i glasi:

„Pasivni status traje:

1) do ponovnog sticanja uslova za upis, u slučaju iz člana 12. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika;

2) do otklanjanja razloga (isplate dospelog kredita ili rata kredita, odnosno dospelih rata za zakup državnog zemljišta, povraćaja više primljenih sredstava i sl.), u slučaju iz člana 12. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika;

3) tri godine od donošenja rešenja o određivanju pasivnog statusa, u slučaju iz člana 12. stav 2. tačka 4) ovog pravilnika;

4) pet godina od donošenja rešenja o određivanju pasivnog statusa, u slučaju iz člana 12. stav 2. tačka 5) alineja prva i druga ovog pravilnika;

5) tri godine od donošenja rešenja o određivanju pasivnog statusa, u slučajevima iz člana 12. stav 2. tačka 5) alineja treća do trinaeste ovog pravilnika;

6) dve godine od donošenja rešenja o određivanju pasivnog statusa, u slučajevima iz člana 12. stav 2. tačka 5) alineja četrnaesta do sedamnaeste ovog pravilnika;

7) jednu godinu od donošenja rešenja o određivanju pasivnog statusa, u slučaju iz člana 12. stav 2. tačka 5) alineja osamnaesta i devetnaesta ovog pravilnika;

8) tri godine od donošenja rešenja o određivanju pasivnog statusa u slučajevima iz člana 12. stav 2. tačka 5) alineja dvadeseta do šesdesettreće ovog pravilnika.“

Član 10

Obrazac br. 1a, Obrazac br. 1b i prilozi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, koji su odštampani uz Pravilnik o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“, br. 111/09, 21/10, 89/10 i 22/11), zamenjuju se Obrascem br. 1a, Obrascem br. 1b i prilozima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2012. godine.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

PRAVILNIK

O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA UPISA I VOĐENJA REGISTRA POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA, OBRASCIMA ZAHTEVA ZA UPIS I OBNOVU REGISTRACIJE I PRILOGA, DOKUMENTACIJI KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTEV, NAČINU ČUVANJA PODATAKA, KAO I O USLOVIMA ZA PASIVAN STATUS POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

(„Sl. glasnik RS“, br. 97/2011)

Član 1

U Pravilniku o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“, br. 111/09, 21/10, 89/10 i 22/11), u nazivu pravilnika reči: „obnovu registracije“ zamenjuju se rečima: „promenu podataka“.

Član 2

U članu 3. stav 1. reči: „u godini na koju se odnosi upis ili obnova registracije u Registru“ zamenjuju se rečima: „za tekuću godinu“.

Član 3

U članu 4. stav 2. reči: „obnova registracije“ zamenjuje se rečima: „promena podataka“.

Posle stava 5. dodaju se st. 6. i 7, koji glase:

„Zahtev iz stava 2. ovog člana kojim se vrši promena podataka smatra se obnovom registracije za tekuću godinu.

Ako nosilac aktivnog poljoprivrednog gazdinstva ne podnese zahtev iz stava 2. ovog člana kojim se vrši promena podataka do 1. marta tekuće godine, registracija poljoprivrednog gazdinstva se obnavlja na osnovu postojećih podataka iz Registra.“

Član 4

U članu 9. stav 3. tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „osim po posebnoj saglasnosti ministra nadležnog za poslove poljoprivrede.“

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Izuzetno od odredbe stava 3. ovog člana, Uprava može da daje sve podatke koji se odnose na konkretno poljoprivredno gazdinstvo policiji, sudovima i Poreskoj upravi, kao i Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, osim podataka o dobijenim finansijskim podsticajima.“

Član 5

Naziv glave „III. USLOVI I NAČIN OBNOVE REGISTRACIJE I PROMENA PODATAKA U REGISTRU“ i član 10. menjaju se i glase:

„III. USLOVI I NAČIN PROMENE PODATAKA U REGISTRU

Član 10

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva je dužan da Upravi prijavi promenu podataka koji su upisani u Registar, u roku od 30 dana od dana nastanka promene, i to:

1) poljoprivredne kulture (grupama poljoprivrednih kultura) na poljoprivrednom zemljištu koje se odnose na tekuću godinu;

2) vrstu životinja i gazdinstva (HID) na kojima se životinje drže ili uzgajaju;

3) nosioca i članove porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

4) promenu zemljišnog poseda i osnova korišćenja poljoprivrednog zemljišta (katastarska opština, katastarska parcela, površina katastarske parcele, udeo u katastarskoj parceli, katastarska kultura, pravni osnov korišćenja i sl.);

5) promenu statusa poljoprivrednog gazdinstva;

6) promenu prebivališta nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, odnosno sedište pravnog lica;

7) broj namenskog računa, odnosno ime poslovne banke kod koje se vodi račun;

8) status pravnog lica, odnosno preduzetnika i ovlašćenog lica u pravnom licu koje je upisano u Registar;

9) delatnost u Agenciji za privredne registre.“

Član 6

Član 11. briše se.

Član 7

U članu 12. stav 2. tačka 1) briše se.

Tačka 2) menja se i glasi:

„2) ako prestane neki od uslova za upis poljoprivrednog gazdinstva;“.

U tački 4) posle reči: „u zahtevu za upis“ zapeta i reči: „odnosno obnovu registracije“ brišu se.

U tački 5) posle alineje prve dodaje se nova alineja druga koja glasi:

„- dostavljanja netačne dokumentacije u cilju ostvarivanja prava na podsticaje,“.

Član 8

U članu 13. stav 1. reči: „tač. 1), 2) i 3)“ zamenjuju se rečima: „tač. 2) i 3)“, a reči: „istekom roka za obnovu registracije“ brišu se.

Član 9

Član 14. menja se i glasi:

„Pasivni status traje:

1) do ponovnog sticanja uslova za upis, u slučaju iz člana 12. stav 2. tačka 2) ovog pravilnika;

2) do otklanjanja razloga (isplate dospelog kredita ili rata kredita, odnosno dospelih rata za zakup državnog zemljišta, povraćaja više primljenih sredstava i sl.), u slučaju iz člana 12. stav 2. tačka 3) ovog pravilnika;

3) tri godine od donošenja rešenja o određivanju pasivnog statusa, u slučaju iz člana 12. stav 2. tačka 4) ovog pravilnika;

4) pet godina od donošenja rešenja o određivanju pasivnog statusa, u slučaju iz člana 12. stav 2. tačka 5) alineja prva i druga ovog pravilnika;

5) tri godine od donošenja rešenja o određivanju pasivnog statusa, u slučajevima iz člana 12. stav 2. tačka 5) alineja treća do trinaeste ovog pravilnika;

6) dve godine od donošenja rešenja o određivanju pasivnog statusa, u slučajevima iz člana 12. stav 2. tačka 5) alineja četrnaesta do sedamnaeste ovog pravilnika;

7) jednu godinu od donošenja rešenja o određivanju pasivnog statusa, u slučaju iz člana 12. stav 2. tačka 5) alineja osamnaesta i devetnaesta ovog pravilnika;

8) tri godine od donošenja rešenja o određivanju pasivnog statusa u slučajevima iz člana 12. stav 2. tačka 5) alineja dvadeseta do šesdesettreće ovog pravilnika.“

Član 10

Obrazac br. 1a, Obrazac br. 1b i prilozi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, koji su odštampani uz Pravilnik o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“, br. 111/09, 21/10, 89/10 i 22/11), zamenjuju se Obrascem br. 1a, Obrascem br. 1b i prilozima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2012. godine.

[ssba]

Коментари

Comments are closed.

EnglishFrançaisDeutschMagyarRomânăРусскийСрпски језик
Izrada sajta Tirien