СПОВ
Савез пчеларских организација Војводине

Нови Сад, Руменачка 110а spovnovisad@gmail.com

ZAPISNIK SA GODIŠNJE SKUPŠTINE SAVEZA PČELARSKIH ORGANIZACIJA VOJVODINEДатум објављивања вести:
402 views

Skup.SPOV_DSCN0562Godišnja skupština SPOV-a

je održana u Novom Sadu,20. 02. 2011. godine sa početkom u 10.00 časova,

u prostoriji „Restorana 10“ na Bulevaru Cara Lazara.

 

Skuptina_SPOV-a_DSCN0558Godišnja skupština SPOV-a

je održana u Novom Sadu, 20. 02. 2011. godine

sa početkom u 10.00 časova,

u prostoriji „Restorana 10“ na Bulevaru Cara Lazara.

Za skupštinu je predložen sledeći:

DNEVNI RED

1.    IZBOR RADNIH TELA
–    RADNO PREDSEDNIŠTVO
–    VERIFIKACIONA KOMISIJA
–    ZAPISNIČAR
–    OVERIVAČI ZAPISNIKA

2.    IZVEŠTAJ VERIFIKACIONE KOMISIJE

3.    IZVEŠTAJ O RADU SAVEZA PČELARSKIH ORGANIZACIJA VOJVODINE ZA 2010. GODINU

4.    IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU SPOV-A U TOKU 2010. GODINE

5.    IZVEŠTAJ NADZORNOG ODBORA SPOV-A O FINANSIJSKOM POSLOVANJU U TOKU 2010. GODINE

6.    PROGRAMA RADA SAVEZA PČELARSKIH ORGANIZACIJA VOJVODINE ZA 2011. GODINU.

7.    FINANSIJSKI PLAN SPOV-A  ZA 2011. GODINU.

8.    RASPRAVA O PODNETIM IZVEŠTAJIMA I NJIHOVO USVAJANJE.

9.    RAZMATRANJE STAVA IO SPOVA-a O PREDLOGU IZMENA I DOPUNA STATUTA SPOS-a

10.    ZAMENA ČLANOVA IZVRŠNOG ODBORA NA LIČNI ZAHTEV

11.    REZULTATI DODELE NAGRDA I PRIZNANJA

12.    PITANJA  I PREDLOZI

Posle minuta ćutanja kojom je odata pošta svim preminulim pčelarima u periodu između dve Skupštine, prešlo se na prvu tačku dnevnog reda.

Tačka 1.         Izbor radnih tela

-Radno predsedništvo:
Predlog:            Stanimir Javorac, predsedavajući
Nedeljko Stevanović, član radnog predsedništva, predsednik SPOV-a
Milorad Prijić, član radnog predsedništva.

Jednoglasno je usvojen predlog radnog predsedništva.

-Verifikaciona komisija:
Predlog:            Goran Bogunović, izvestilac
Milutinović Vojkan, član komisije
Ušjak Pavel, član komisije

Glasanjem jednoglasno se prihvata predlog  verifikacione komisije.

-Zapisničar:
Predlog:    Stojan Anđelković, sekretar SPOV, po Statutu sekretar je i zapisničar Skupštine tako da nema potrebe za glasanjem.

-Overivači zapisnika:
Predlog:    Benjamin Laškai i
Mirko Spasojević

Glasanjem jednoglasno se prihvata predlog  overivača zapisnika.
Izglasano radno predsedništvo je zauzelo svoje mesto i Skupština je otpočela sa radom.

Tačka 2.         Izveštaj verifikacione komisije

Goran Bogunonović, izvestilac ispred verifikacione komisije podnosi izveštaj o prisutnim delegatima. Na skupštini je prisutno 31 delegata od 46, što je više od 50% +1 te da Skupština može da zaseda i pravosnažno da odlučuje. (Napomena zapisničara: sa zakašnjenjem od 20 minuta stigla su još dva člana skupštine, tako da je bilo prisutno 33 delegata). Verifikaciona komisija je priložila pisani izveštaj koji je sastavni deo ovog zapisnika.
Predsedavajući predlaže da verifikaciona komisija bude i brojač glasova u toku rada Skupštine. Za ovaj predlog su bili svi delegati.

Predsedavajući S. Javorac pita Skupštinu da li se slaže sa dnevnim redom i da li ima izmene ili dopune. Skupština prihvata dnevni red i otpočinje se sa radom.

Predsedavajući predlaže da se tačke dnevnog reda od 3 do 7 spoje, jer se radi o radnom materijalu i da je svaki delegat Skupštine pročitao. Zato ne treba posebno čitati izveštaje i planove već odmah preći na 8 tačku dnevnog reda. Skupština se sa datim predlogom složila jednoglasno.

Predsednik N. Stevanović: Pre diskusije o izveštajima i planovima dopunio je Izveštaj o radu. SPOV je u toku 2010. godine uspostavio saradnju sa novosadskim sajmom i omogućio svojim članovima da se svojim proizvodima pojave na 77. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu. Za sledeći sajam će se težiti da se pčelari predstave sa više proizvoda i na više štandova.

Radoslav Knežević, predstavnik pčelara iz Nove Pazove:
– prvo, Na IO smo razmatrali i pokrenuli pitanje subvencija pčelara po košnici i po kilogramu otkupljenog meda. Predlaže da se, pošto država nije spremna da obeleži košnice, izvrši prebrojavanje i krene sa subvencijama,
-drugo, IO pokrenu je inicijativu radi bolje saradnje sa SPOS-om da, pošto sada imaju izmenu Statuta, jedan član Statuta SPOS-a glasi ovako: iz SPOV-a u IO SPOS-a, po automatizmu, ulazi jedan član izvršnog odbora SPOV-a. Smatramo da ćemo na ovaj način biti bolje informisani i da ćemo bolje sarađivati i bilje se boriti za iste interese i
-treće, da se u naš statut doda član sa šiframa privredne delatnosti koje može da obavlja SPOV. Sa ovim bi se povećali prihodi SPOV-a.

Predsedavajući: predlaže radi efikasnijeg rada da diskusija traje 3 minuta, a replika 1 minut. Skupština ovaj predlog prihvata sa 1 glasom protiv.
Posle ovoga nastao je spontani početnički tajac. Da bi se ipak neka početnička diskusija podstakla predsedavajući daje reč knjigovođi Stevi Dmitroviću, da detaljnije objasni poslovanje SPOV-a.

Knjigovođa S. Dmitrović: Rashodi su planirani 1.070.000 dinara, a ostvareni su sa 1.037.805 dinara. Prihodi su usklađeni sa rashodima i višak prihoda je prenet za narednu godinu. Posebna stavka, sredstava koja su primljena iz budžeta na osnovi projekata koji su bili podešeni na konkurse, a legla na račun krajem godine i deo članarine koji je uplaćen pre Nove godine su preneta u 2011. godinu. Ukupno je preneto 900.000 dinara u narednu godinu. Početkom 2010. godine bilo je 715.000 dinara od tih para je oročeno 500.000 dinara, na kraju 2010. godine na računu je 1.334.000 i od toga je oročeno 500.000 dinara. Prihodi su ostvareni sa 96,9 % i struktura nije onakva kakva je planirana. Struktura troškova je data u izveštaju i sve što nije jasno stojim na raspolaganju da razjasnim. NO je zasedao krajem januara razmatrao je izveštaj i dao određene sugestije koje su uvažene i u ovom izveštaju primenjene.

Ljubomir Ristić, predstavnik pčelara iz Karavukova: podržavam predlog da iz IO SPOV-a bude jedan u IO SPOS-a. Takođe, podržavam da se u Statutu SPOV-a doda jedan član sa privrednom delatnošću.

Stojan Anđelković, sekretar SPOV-a: što se tiče dopune Statuta moguće je,ali danas treba da donesemo odluku: da se IO SPOV-a i sekretar ovlašćuju da izvrše potrebne radnje da se Statut dopuni sa privrednom delatnošću.

Voja Kapor, predstavnik pčelara iz Bajmoka: predlaže da se pojedine sednice IO održavaju na terenu, odnosno van Novog Sada.

Dejan Ćukalović, predstavnik pčelara Inđije: predlaže da se raspravlja o nadoknadi koja se plaća Nacionalnom parku „Fruška Gora“ i o tužbama koje je podneo Nacionalni park. Nadoknade za boravak (postavljanje košnica) u Nacionalnom parku i zahtevi tužbe su veoma visoki i neprimereni za pčelare. Plaćanje je na dnevnom nivou za košenje livada, postavljanje reklama i postavljanje košnica. Za postavljanje košnica je za godinu dana 140 dinara, što za jedan mesec iznosi 11,67 dinara, a za dan 0,39 dinara. Međutim, šumari su naplaćivali 140 dinara za vreme od 20-25 dana. Pčelari koji nisu hteli da plate iznos od 140 dinara su tuženi, neke su tužbe povučene (odbijene od strane apelacionog suda), a neke nisu.

Radislav Kočoba, pčelar iz Novog Sada: smatra da pčelari nisu obavešteni, za pravu informaciju treba da se zaduži predsednik SPOV-a i da on blagovremeno obavesti predsednike udruženja o visini nadoknade da kasnije ne dolazi do objašnjenja između šumara i pčelara na terenu. Predlaže da se rukovodstvo SPOV-a i nadležni iz Nacionalnog parka sastanu i o svemu dogovore, kako bi pčelari imali pristup Nacionalnom parku uz neku simboličnu nadoknadu.

Marin Šuvak, predstavnik pčelara iz Bačkog Monoštra: podržava prethodne predloge, ali zahteva da se to pitanje proširi sa ostalim delovima Vojvodine. Zahteva da se razgovara i sa predstavnicima Vojvodinašuma.

Paja Orešković, predstavnik pčelara iz Starčeva: podržava prethodnike ali bi dodao da je isti problem i sa Delibatskim peskom. Ukazuje na još jedan problem, a to je seča šume. Navodi primer gde su podigli zasad sa mladim sadnicama (3.000 sadnica), ali su one počupane. Nisu imali kome da se obrate i niko nije hteo da im pomogne u njihovoj borbi za počupane sadnice. Kada se to tako desi i kada se čuje onda se gubi moral i volja da se radi na pošumljavanju.

Milorad Prijić, predstavnik pčelara iz Sombora: ukazuje na projekte koji su na nivou pokrajine a odnose se na pošumljavanje. Pčelari mogu da se interesuju kod svoje lokalne samouprave o načinu dobijanja sadnica i pošumljavanja na njihovoj teritoriji. Ovi projekti obuhvataju i sadnju medonosnog drveća.

Voja Kapor: u plan rada da se doda još jedna tačka, da se krene sa obukom pregledača za pojedine regione jer to veterinari ne rade,ili ne smeju da rade jer se pleše pčela. O ovome treba ozbiljno razgovarati, jer postoje pčelari koji drže malo pčela (nekoliko košnica) i o njima ne vode računa pa su izvor zaraznih bolesti.
Sava Anđelić, predstavnik pčelara iz Žablja: ukazuje da su neki načinili štetu mladim zasadima da se zna ko je ali nadležni ne preduzimaju nikakve sankcije. Tražiti da inspekcija i ekološka (komunalna) policija preduzimaju mere iz svoje nadležnosti.

Radoslav Knežević: zahteva od svih pčelara da se angažuju, a naročito od predsednika udruženja, na propagandi časopisa „Vojvođanski pčelar“ da bi bilo što više pretplatnika i da časopis zaživi.

Dejan Ćukalović: predlaže da se uputi zahtev SPOS-u za novčanu pomoć oko štampanja časopisa, na primer jedno 100.000 dinara.
Kako se za reč niko nije javljao, predsedavajući je dao reč predsedniku SPOS-a, Rodoljubu Živadinoviću.

Rodoljub Živadinović: Osvrnuo se na dosadašnju diskusiju i pozitivno ocenio dosadašnji rad Skupštine. Posebno je zadovoljan što je čuo za neke probleme koji možda nisu toliko bitni za Srbiju, ali jesu za Vojvodinu (Nacionalni park „Fruška Gora“, Deliblatska peščara ..). Pohvalio je pokretanje časopisa „Vojvođanski pčelar“. Predložio je da se SPOV obrati IO SPOS-a za finansijsku pomoć i da će se on lično založiti za da se ona odobri. Detaljno je objasnio oko otkupa meda i zarade otkupljivača i da su pčelari dobili od kada se SPOS angažovao na pronalaženje kupca u inostranstvu. Cena meda je porasla sa 1,6 na 2,4-2,6 eura, i da je to dobro. Subvencije za pčelare može biti i treba se za to zalagati što pre dok ima para u budžetu. Obeležavanje košnica nije dobro jer to niko ne radi u Evropi, osim Hrvatska ali i to ne ide. Sa ministarstvom se pregovara da se ponovo razmotri obeležavanje, odnosno da se ide samo na prebrojavanje, a ne i obeležavanje košnica. Obrazlagao je promene u Statutu koje treba da se usvoje na narednoj Skupštini. Detaljno je pričao o registraciji vozila za prevoz pčela, i koji problemi mogu da budu.

Dejan Ćukalović: zalaže se da se uvedu pregledači pčela. U društvima postoje adekvatni ljudi koji mogu da budu pregledači. Na svakih 25 pčelara treba da bude jedan pregledač. Pregledači bi se obučili na nekom seminaru i oni bi pomagali veterinarima. Nosilac ove akcije bi bio SPOS i SPOV.

Pavel Ušjak:  kada je u pitanju rad inspekcije može lako doći do zloupotrebe, naročito od pčelara koji ne sele pčele. Seleći pčelar kada dođe na neki teren on, normalno da na neki način smeta stacionarnom pčelaru, koji lako može da pozove inspekciju i da lažno prijavi neku bolest  i da nanese probleme pčelaru koji je doselio pčele. Naveo je primer da su na analizu dali tri uzorka pčela iz jedne košnice i da su dva bila dobra, a jedan nije. Pčelar koji je imao neispravan uzorak morao je da odseli pčele.

Miloš Jožić, predsednik društva iz Sečnja: postavlja pitanje da li se može zakonski regulisati da pčelar koji ima pčele mora da bude član lokalnog udruženja?
Cela skupština je odmah odgovorila da ne mora.

Predsedavajući je sumirao celokupnu diskusiju i predložio neke zaključke koje treba uneti u zapisnik:
•    tražiti subvencije po košnici i po odkupljenom kilogramu meda,

•    u Statutu ubaciti šifre za privrednu delatnost SPOV,

•    za štampanje časopisa „Vojvođanski pčelar“ da se poveća aktivnost u društvima da bi se povećao broj pretplatnika, a samim tim i omogućilo štampanje časopisa. Izvršni odbor prvo je morao da obezbedi pare za štampanje najmanje 11-12 brojeva pa onda da krene sa izdavanjem,

•    Predlog koji je došao od IO SPOV-a: da se u IO SPOS-a delegira jedan član iz IO SPOV-a. Ovaj član bi bio direktna spona između SPOS-a i SPOV-a i bili bi redovno o svemu informisani, ili da se predsednik SPOV-a poziva na sastanke IO SPOS-a, a predsednik da sam odluči da li će ići ili ne,

•    razgovarati sa nacionalnim parkom „Fruška gora“ oko naplate zauzeća površine i pokrenutih tužbi.

•    održavanje sastanaka na terenu, ovo treba da odrade SPOV i član IO sa tog regiona.,

•    da se uputi dopis SPOS-u za finansijsku pomoć oko štampanja časopisa „Vojvođanski pčelar“,

•    u lokalnim samoupravama insistirati kod komunalne policije da se založe kako bi se očuvale sadnice koje su posađene.

Predsedavajući je dao na glasanje zaključke koje je Skupština izglasala.

Jožef Agardi, član IO SPOV-a: dobijanje subvencija moglo bi da se traži na osnovu toga, što sada otkupljivači meda  imaju subvencije za med koji je izvežen, kada Srbija uđe u EU onda više ne sme da daje subvencije za izvoz. Pare koje je odobravala za izvoz treba preusmeriti za subvencije pčelara po otkupljenom kilogramu meda.
Nastala je diskusija oko toga da li treba ili ne treba subvencija za med na osnovu prodatog meda otkupljivaču. Ponovo se pristupilo glasanju i predlog koji je došao od IO SPOV-a je prihvaćen.
Posle diskusija i rasprava u globalu o svim podnetim izveštajima i planovima; Skupština ih je usvojila.

Predsedavajući je dao na glasanje ovlašćenje da IO i sekretar izvrše dopunu Statuta sa privrednom delatnošću i unošenjem odgovarajućih šifara.
Skupština je jednoglasno prihvatila predlog.

Tačka 9. Razmatranje stava IO SPOVA-a o predlogu izmena i dopuna statuta SPOS-a

Predsednik SPOV-a: izneo je predlog i stav IO SPOV-a o izmenama i dopunama Statuta SPOS-a.
Predlog IO SPOS-a je da se član 42. stav jedan menja koji reguliše izbor člana IO SPOS-a sa predlogom bez ograničenja broja mandata. Dosadašnji Statut je to regulisao da se izbor može vršiti najviše dva puta uzastopce.
Čl. 48. stav dva koji reguliše izbor člana NO, kaže se u stavu dva, briše se tačka iza reči „Skupštine“ i dodaje se: na način utvrđen za  izbor predsednika SPOS-a.
Čl. 57 Statuta koji reguliše izbor predsednika Saveza. Brišu se reči:“sa mogućnošću još jednog ponovog uzastopnog izbora“ i zamenjuju rečima: bez ograničenja broja mandata.
U članu 61. koji reguliše izbor člana Suda časti. U stavu dva predlog je: briše se tačka iza reči Skupštine i dodaje se: na način utvrđen za izbor predsednika Saveza.
IO SPOV-a je protiv ovakve izmene i da treba da se zadrže sadašnje odredbe Statuta po pitanju broja mandata.

Posle ovog obrazloženja razvila se diskusija koja je rezurtirala sa sledećim predlogom koji je stavljen na  glasanje.
-Skupština prihvata predlog IO SPOV-a da se ne prihvati predlog o neograničenom broju mandata za izbor bilo kog člana izvršnih organa SPOS-a i da se predsednik SPOS-a bira na četiri godine sa mogućnošću još jednog ponovnog uzastopnog izbor /4+4/, stim što se svake dve godine proverava njegov rad i daje poverenje.
Ovaj predlog je izglasan sa 3 glasa protiv, što znači da je prihvaćen.

Tačka 10.        Zamena članova izvršnog odbora na lični zahtev

S. Anđelković: Neki članovi IO SPOV-a su izrazili želju da više ne mogu da rade u IO i zatražili zamenu. O ovome su obavestili svoje udruženje i sekretara IO SPOV-a.
Svoju zamenu su zatražili:
Savo Ivković iz Bačke Palanke, Jon Dežan iz Vršca i Životije Golubović iz Kikinde.
Iz udruženja su stigli predlozi za sledeće zamene:
Savu Ivkovića manja Goran Bogunović iz Bačke Palanke.
Životija Golubovića menja Vladimir Kovačević iz Kikinde
Za zamenu Jon Dežana iz Vršca nije stigao predlog.
Svi koji su predloženi kao zamena imaju mandat do kraja izbornog mandata, a to je do 2013. godine kada su izbori.
Posle diskusije predlozi su prihvaćeni, a Vršac u roku od 7 dana dostavi svoj predlog koji će biti validan na osnovi glasanja koje će Skupština danas da obavi.
Skupština je sa jednim glasom protiv prihvatila predloge izmene i naknadnog dostavljanja člana IO iz Vršca.

Tačka 11.       Rezultati dodele nagrda i priznanja

Sekretar SPOV-a je pročitao iz kog udruženja su članovi dobili nagrade i priznanja. Spisak nagrađenih je priložen uz Zapisnik IO SPOV-a koji je održan 22.01.2011. godine.

Tačka 12.        Pitanja  i predlozi

Dejan Ćukalović: je ukaza na to da novosadsko udruženje organizuje nedelju dana pre Savetovanja pčelara Sajam pčelarstva u Novom Sadu i da je to direktan atak na Savetovanje i SPOV-a. Predložio je da novosadsko udruženje Sajam organizuje krajem aprila ili na jesen.

Milanka Vorgić, urednik časopisa „Vojvođanski pčelar“: Udruženje „Jovan Živanović“ iz Novog Sada ne želi da sakuplja članarinu za SPOV i pretplatu za časopis. Pojedini članovi udruženja se žale na rukovodstvo novosadskog udruženja i traže pomoć kako od SPOV-a tako i od SPOS-a.

Predsednik SPOV-a je obrazložio i hronološki izneo šta je sve urađeno sa novosadskim udruženjem, ali da su svi pokušaji bili uzaludni.
Diskusija je dalje tekla u raspravi i polemici oko novosadskog udruženja i SPOV-a. Skupština je odlučila da predstavnici IO SPOV-a ipak razgovaraju sa predstavnicima novosadskog udruženja.

Rade Knežević: IO SPOV-a je doneo odluku da se rad sekretara nagradi sa 10.000,00 dinara mesečno i sada traži od Skupštine da se to i potvrdi. I on je osudio rad i ponašanje novosadskog udruženja.

Sava Anđelić: Na Skupštini novosadskog udruženja ja sam bio prvi za opoziv Stojana, ali je Skupština drugačije izglasala. Predlog o opozivu nije prošao na Skupštini SPOV-a i sada su nastali problemi, mislim da to treba što pre rešiti.

Predsedavajući prekida raspravu o odnosima SPOV-a i novosadskog udruženja i predlaže da se sastatnu Nadzorni odbor SPOV-a i Nadzorni odbor društva pčelara „Jovan Živanović“ i dogovore oko spornih pitanja. Ako nema dogovora IO SPOV-a će na osnovu Statuta doneti odluku o statusu društva pčelara „Jovan Živanović“.
Skupština je usvojila ovaj predlog.

Predsedavajući je predložio da se nadoknada za rad sekretara i njena visina prepuste IO ili da to uradi Skupština.
Skupština je donela odluku da to određuje IO jer ima uvid u finansije tokom cele godine.
Sa ovim je zaključen rad ove Skupštine. Prisutni su završetak rada Skupštine pozdravili aplauzom.

Skupština je završila rad u 14.50 časova
Predstavnici društava su posle toga ostali na zajedničkom ručku gde su u međusobnim pojedinačnim razgovorima razmenjivali pčelarska iskustva.

U Novom Sadu, 20. 02. 2011. god.                    

Zapisnik vodio sekretar SPOV-a                
mr Stojan Anđelković

Overivači zapisnika:
1.    Benjamin Laškai
2.   Mirko Spasojević
[ssba]

Коментари

Comments are closed.

EnglishFrançaisDeutschMagyarRomânăРусскийСрпски језик
Izrada sajta Tirien